strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
etiologia
patofizjologia
obraz kliniczny
badanie
postępowanie ratownicze
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pobrania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
algorytm postępowania
 
 
 
< powrót do działu
 

 

 

 

 

 

 

Stany zagrożenia życia w ratownictwie medycznym
..................................................................................................................................................................

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc jest ostrym restrykcyjnym zaburzeniem czynności płuc, do którego najczęściej dochodzi w wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w żylnym i włośniczkowym łożysku naczyniowym, przekraczającego wewnątrznaczyniowe ciśnienie i onkotyczne. Obrzęk płuc w przebiegu ostrej niewydolności serca może się rozwinąć u
pacjentów bez stwierdzonej wcześniej dysfunkcji serca albo wystąpić jako ostra dekompensacja przewlekłej niewydolności serca.

Patofizjologia
Za przyczyny obrzęku płuc uważa się m.in.: ostry zespół wieńcowy, łącznie z powikłaniami mechanicznymi i zawał prawej komory, przełom nadciśnieniowy, zaburzenia rytmu serca z szybką lub wolną czynnością serca, zatorowość płucną, rozwarstwienie aorty, tamponadę serca oraz odmę opłucnową prężną. Na uwagę zasługuje również niekardiogenny obrzęk
płuc. Jest to stan zagrażający życiu. Dochodzi do niego w mechanizmie nadmiernej przepuszczalności naczyń, przewodnieniu lub anafilaksji. Może wystąpić jako izolowana reakcja niepożądana, m.in. po zażyciu preparatów takich jak heroina, po dożylnym podaniu beta2mimetyku lub oksytocyny rodzącej kobiecie. Może wystąpić po podaniu kwasu acetylosalicylowego, amlodypiny, po adrenalinie, amfetaminie, a także po przetoczeniu preparatów krwiopochodnych.

Obraz kliniczny
Do objawów zalicza się zmniejszenie rzutu serca, a więc łatwą męczliwość, splątanie, senność, duszność spoczynkowa i wysiłkowa, ból w klatce piersiowej, bladość powłok skórnych ze zlewnymi potami, hipotensję i skąpomocz. Objawy są w dużej mierze zależne od zastoju w danym krążeniu. Symptomy niewydolności prawokomorowej serca obejmują obrzęki obwodowe, poszerzenie żył szyjnych, tkliwość palpacyjną wątroby, przesięki w jamach surowiczych - otrzewnej, opłucnej i osierdziowej. Niewydolność lewokomorowa serca z obrzękiem płuc objawia się dusznością, przyspieszeni oddechu wraz ze słyszalnymi rzężeniami nad polami płucnymi.

Postępowanie ratownicze

W pomocy przedlekarskiej zaleca się utrzymywanie drożności dróg oddechowych, zapewnienie pacjentowi dostępu świeżego powietrza  oraz ewentualnej sztucznej wentylacji znanymi metodami oraz wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Celem leczenia jest uzyskanie jak najlepszego natlenienia i przerwania błędnego koła prowadzącego do dekompensacji. Leczenie obejmuje obniżenie obciążenia wstępnego, umożliwiające zmniejszenie objętości koncoworozkurczowej i obniżenie ciśnienia końcoworozkurczowego i tym samym zmniejszające obrzęk płuc oraz obniżenie obciążenia następczego poprawiające frakcję wyrzutową i perfuzję tkankową.
W praktyce cele terapii osiąga się przez rozszerzenie naczyń, normalizację ciśnienia tętniczego oraz kontrolę diurezy. Zasady postępowania ALS (BLS) wdraża się na początku, są monitorowane i kontrolowane w dalszym przebiegu.
Tlen podaje się chorym przez cewnik donosowy, ale chorzy z POCHP powinni otrzymywać tlen 100% przez maskę bezzwrotną.
Nitrogliceryna powoduje rozszerzenie żył i tętniczek, wywierając silne działanie na naczynia żylne. W pierwszej kolejności podaje się ją podjęzykowo (400 μg lub Nitromint areosol 1 dawka) aż do obniżenia ciśnienia tętniczego poniżej 130 mm Hg lub ustąpienia objawów. Podawanie dożylne rozpoczyna się, jeżeli objawy nie ustępują po podaniu doustnym 3 tabletek (3 dawki areozol). Podawanie nitrogliceryny należy ostrożnie stosować u chorych ze schorzeniami wymagającymi wysokiego ciśnienia tętniczego (zawał ściany dolnej, zespół serca płucnego, kardiomiopatia przerostowa, wada mitralna).
Zastosowanie może mieć również Nitroprusydek sodowy wpływający również na obniżenie ciśnienia tętniczego, stosowany szczególnie u chorych u których podłożem obrzęku płuc jest nadciśnienie tętnicze oraz u chorych wymagających szybkiego obniżenia ciśnienia.
W leczeniu obrzęku płuc mają również zastosowanie diuretyki pętlowe takie ja Furosemid, który dzięki działaniu natriuretycznenu (moczopędne)  oraz wcześniejszemu rozszerzeniu naczyń żylnych. Na ogół stosowany jest w dawce 40-80 mg, ale u chorych wcześniej zażywających konieczne bywa zwiększenie dawki.
Tutaj też ma zastosowanie Morfina, zmniejszająca wpływ układu współczulnego i jednocześnie bezpośrednio powoduje rozszerzenie tętniczek i żył. Podaje się w razie potrzeby we wstrzyknięciach dożylnych 2-4 mg.
Leczeniem wspomagającym są leki z grupy batamimetyków (Albuterol), glikozydy naparstnicy (Digoxin), metyloksantyny (Teophylina) i mają zastosowanie w szczególnych przypadkach.

Obrzęk płuc jest schorzeniem o szybko narastających objawach oraz stan pacjenta ulega szybkiemu pogorszeniu, dlatego oprócz leczenia ww. zastosowanie mają leki przeciwwstrząsowe (Levonor, Dopamina, Dobutamina) w zależności od wartości ciśnienia oraz objawów wstrząsu kardiogennego.

POSTĘPOWANIE W OBRZĘKU PŁUC

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |